38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

TÁJÉKOZTATÓ
Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás
részletes szabályairól
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynyilvántartás
szerint az alábbi szereplőket a nyilvántartásba kell venni:
– földművesnek minősülő természetes személyeket
– mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezeteket
– a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel
beépített ingatlanokat, vagy tanyákat (az üzemközpont lehet a lakóhely, székhely,
telephely)
Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében az adatlap nem tartalmazza a
mezőgazdasági üzemközpontra vonatkozó adatokat, ha a szervezet a nyilvántartásba vétele
iránti kérelmében a mezőgazdasági üzemközpont hiányát tünteti fel, de a kérelmében
nyilatkozik arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a
föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.
A mezőgazdasági termelőszövetkezet illetve az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezet vezető tisztségviselőre vonatkozóan előírt szakirányú végzettség
hiányában teljesítendő 3 év üzemi gyakorlat alatt a szervezet főtevékenységeként
meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet kell
érteni:
„mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya
nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás;
kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészárufeldolgozás,
takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása,
dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során
keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem
élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek
közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás,valamint a mezőgazdasági
üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése;”
A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok
A természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti
kérelmet a VM, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon
kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a
székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz.
A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez
csatolni kell
– a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a
kiállító intézmény által hitelesített másolatát, illetve a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti
példányát, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben
meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés,
– a fentiekben meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában
– az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében az adóhatóság által
kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági
tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben
árbevétele származott,
– az őstermelő kérelmező esetében őstermelői igazolvány, és a lezárt értékesítési
betétlap másolatát, amely szerint mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a
kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott, vagy
– fenti két kitétel hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú
beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott
igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem
benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára
folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező-,
erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.
Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg a fentieknek, de a nyilvántartásba már
bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező
legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági
termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet,
úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell a
mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított, a
leírtakat rögzítő írásbeli nyilatkozatát.
A szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti
kérelméhez csatolni kell
– a létesítését tanúsító, illetőleg bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás
tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben
meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői
tanúsítványt, és
– az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (kivéve, ha a
nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza).
– az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem
benyújtását megelőző mindhárom évben az éves értékesítése nettó árbevételének több
mint a fele a főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenysége folytatásából
származott,
– a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához
kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági
tevékenységet, és rendelkezik szakirányú végzettséggel. Ez utóbbi hiányában a Kamara
igazolását arról, hogy a vezető tisztségviselő 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele
iránti kérelméhez csatolni kell
– a létesítését tanúsító, illetőleg bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás
tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben
meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői
tanúsítványt, és
– az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (kivéve, ha a
nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza).
– a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához
kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági
tevékenységet, és rendelkezik szakirányú végzettséggel. Ez utóbbi hiányában a Kamara
igazolását arról, hogy a vezető tisztségviselő 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
– a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli
nyilatkozatát arról, hogy a szervezet nem rendelkezik az Unió tagállamában, az EGT
szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük
egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és nem különválással,
kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a
kérelmező használati joggal rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a használati jog
megszerzéséről szóló szerződés eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített
másolatát. Ha a megjelölt mezőgazdasági üzemközpont a tanyának minősülő földrészlet, és
a használati jogosultság a tanya egészére terjed ki, a földhasználati jogosultság fennállását a
földhivatal a földhasználati nyilvántartásból ellenőrzi.
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a
kérelmező tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy vagyonkezelői joggal rendelkezik, e
jogosultságok fennállását a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.
A földhivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtét a földhivatal az adatlap másolatának
megküldésével közli a kérelmezővel.
A változások bejelentésével kapcsolatos eljárás
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított
mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező
változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a
földhivatalnak.
A nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárási szabályok
A földhivatal hivatalból, vagy kérelemre törli a földművest/mezőgazdasági
termelőszervezet/az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból.
Az ügyfélnek a nyilvántartásból való törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.
A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való
hivatkozással bárki kérelmezheti, a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával.
A földhivatal hivatalból törli a nyilvántartásból az érintettet, ha utóbb megállapításra kerül,
hogy
– már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi
feltételei, vagy
– ha az érintett tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati
joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, kivéve,
ha a földműves 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más
ingatlant jelent be, vagy
– adatváltozás bejelentésének elmulasztására történő hiánypótlási felhívás második
alkalommal történő felszólítás elmulasztásakor
A fentieken túl az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet törölni kell a
nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez,
de a jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a mezőgazdasági üzemközpont
létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy teljesíti, de a mezőgazdasági
üzemközpont adatait a határidőben – 15 napon belül – nem jelenti be a földhivatalnak. Ez
esetben az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból, a földhasználati
szerződés hatálybalépését követő egy év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a
nyilvántartásból.
A kényszerhasznosítóként való jelentkezés tényének bejegyzésére vonatkozó különös
szabályok
A földhivatal által közzétett hirdetményre kényszerhasznosítóként kérelmet előterjesztő
földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek esetében a földhivatal a hirdetmény
határidejének lejártát követően hivatalból jegyzi be a kérelmezők adatlapjaira a
kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét.
A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
A földhivatal kérelemre – lekérdezés útján megjelenített – adatlap másolatával teljesíthet
adatszolgáltatást a nyilvántartásból. Az adatlap-másolat típusa lehet teljes másolata, amely a
nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza, illetve szemle-másolata,
amely csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza.
A papír alapú adatlap-másolat szolgáltatása iránti kérelmet a földhivatalok hivatalos
honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.
Valamennyi nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kozigazgatasiallamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok
A rendelet a 2014. február 25-én lépett hatályba (MK. 26. szám.)
A nyilvántartásba vételi kötelezettség mindazokra is kiterjed, akik az április 30-ig
földhasználati bejelentést kértek, s ott a törvény alapján akkor a szükséges nyilatkozatokat
megtették.
A rendelet elérhetősége:
Magyar Közlöny 26. szám (2014. február 24.)
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése