Oktatás

HIRDETMÉNY

a 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről Hantos községben

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2015. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

  1. A 2015/2016. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Hantos Községben :

A beíratás helye: Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.

Ideje: 2015. május 12. ( kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig

 

  1. május 14. ( csütörtök)8.00 órától – 16.00 óráig
  1. Az óvoda felvételi körzete: Hantos község közigazgatási területe.
  1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek TAj kártyája, orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet,

– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány.

  1. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.
  2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 31.-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
  3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
  4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerinta gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
  5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Gálné Papp Erika sk.                                                                                                 jegyző