április 27. 2015 7:27  Do

HIRDETMÉNY

a 2015. évi óvodai beiratkozás rendjéről Hantos községben

Tisztelt Szülők!

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2015. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

 

1. A 2015/2016. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, helye Hantos Községben :

A beíratás helye: Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.

Ideje: 2015. május 12. ( kedd) 8.00 órától- 16.00 óráig

 

2015. május 14. ( csütörtök)  8.00 órától – 16.00 óráig

 

2. Az óvoda felvételi körzete: Hantos község  közigazgatási területe.

 

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek TAj kártyája, orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet,

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány.

4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 31.-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Gálné Papp Erika sk.

                                                                                                                                              jegyző

„ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBET!” program pályázati felhívása

Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Ovodai Program
az egészséges életmódra neveléshez

„ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBET!” Program Hantos 

„ÓVD MAGAD, VÉDD A KISEBBET!” madárismertetés

Hantosról:

http://os.mti.hu/hirek/89221/az_elolanc_magyarorszagert_kozlemenye

http://feol.hu/hirek/megsem-zarul-be-a-kapu-1559977

Július 28.. 2013 7:27  Do

KEDVES HANTOSIAK!!!                                                                                                             Elmondani sem tudom,hogy mennyire örülök!Olyan dolog történt tegnap,amire még álmomban sem mertem volna gondolni!                                                                                                    Az elmúlt hetekben,sőt hónapban,nem kevés küzdelemben volt részünk,kicsiny falunk általános iskolája miatt. Voltak napok,mikor már azt éreztük,"szélmalomharc",amit vívunk,mert túl kicsik vagyunk az új törvényekhez és ahhoz,hogy elérjük a céljainkat.                                                                Mi is volt a célunk tulajdonképpen?                                                                 Elsődlegesen az,hogy a kis falunk ne maradjon iskola nélkül. Szomorúan,de tudomásul vettük,hogy az 5.-6.osztálynak mennie kell. Elkeseredésemben egy őszinte levelet írtam,amelyben kiírtam magamból az összes feszültségemet az iskolánk tönkremenetelével kapcsolatban. Ezt a levelet elküldtük a Fejér Megyei Hírlapnak,ahol meg is jelent egy cikk az iskolánkról(június 15.-én szombaton) .                        

 Ezt a levelet körbevittük a faluban és aláírásokat gyűjtöttünk,hogy maradhasson itt iskola,legalább az alsó tagozat 4.osztályig.Mint már mondtam, a felső tagozat elvesztésébe (szinte teljesen) beletörődtünk.  Összegyűlt 432 db aláírás(csak a 18 év felettiekkel írattuk alá,meg akiket otthon találtunk). Az aláírásokat lemásoltuk és 2 helyre küldtük el: egyet a KLIK- vezetőjének (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,így hívják az új intézményt,amelyik az iskolákkal foglalkozik.)                  

A másik ember Varga Gábor Képviselő úr volt,akinek el lett küldve a sok aláírás...                           A KLIK vezetőjétől tegnap,július 26,-án kaptunk egy levelet,melyben olyan pozitív választ kaptunk,hogy MARAD AZ 5.-6. OSZTÁLY IS ITT HANTOSON!!!!!                            

Annyira örülök,és gondolom,velem együtt a többi szülő is!                                                         SZERETNÉK EZÚTON KÖSZÖNETET MONDANI AZOKNAK, AKIK EBBEN SEGÍTETTEK NEKÜNK!!!!                                                                                                    

        KÖSZÖNET ILLETI:                -KLÉZLI GÁBORNÉT  

                                                    -BEREI ZSOLTNÉT  

                                                    -RAUFNÉ KRISZTIT          

                                                    -SZILI IMRÉNÉT    

                                                    -VASSNÉ HANGYÁL NOÉMIT

                                       -ÚJFALUSINÉ KATIT      

                                       -PÁHINÉ SZENTGYÖRGYI CSILLÁT          

                                       -LÉHNER ZSUZSÁT              

                                       -BORBÉLY ÁGNEST                                                          -VÉGÜL,DE NEM UTOLSÓ SORBAN SIPOSNÉ TAKÁCS TÜNDÉT ÉS ÁCS SÁNDORNÉ ÉVA NÉNIT.                                                                                              

   KÖSZÖNJÜK!!!                                                                                                   KÖSZÖNET AZ ÖSSZES HANTOSI EMBERNEK,AKI ALÁÍRÁSÁVAL AZ ISKOLÁNK MEGMENTÉSÉT SEGÍTETTE!!!!                                                                          

Ebből a tanulság az,hogyha összefogunk,együtt-közös erővel szinte bármire képesek leszünk!                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Üdvözlettel,             LÉHNER BALÁZSNÉ ANITA                                            Hantos,2013.július 27.

 Itt olvashatják a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ a Szülői Munkaközösségnek írt válaszát :                        KLIK válaszlevél

Iskolánkról a Fejér Megyei Hírlapban:  http://feol.hu/hirek/az-edesanyak-kuzdelme-1555002

HANTOSI ISKOLA

  

   Hantosi iskolánk átalakítása iskolai célokra az 1830-as években épített volt grófi kastély igénybe vételekor kezdődött meg.

    1947. július 6-án ünnepélyes keretek között adták át az épületet az immár 8 évfolyamos iskolának. Az 1947/48-as tanévben szeptember 16-án kezdődött a tanítás 4 tanteremben 230 tanulóval és 4 pedagógussal: 1. o. 30 fő, 2.o. 45 fő, 3.-4. o. 80 fő, 5.-8. o. 75 fő. Komoly gondot jelentett a berendezés és felszerelések hiánya, a tanulók szegénysége. Az államosítás pozitív változást hozott: a gyerekek kezébe jó minőségű tankönyvek, az iskolába korszerű taneszközök, a szaporodó tantermekbe apránként korszerű berendezések kerültek. A hetvenes évekre megszűnt a délutáni tanítás, 10, később 12 pedagógus foglalkozott a tanulókkal.

   Előbb az úttörőmozgalom keretében, majd szakköri foglalkozás nyomán tanulmányi, sport és művészeti területen is szerepeltek eredményesen körzeti, járási, megyei sőt országos versenyeken is a hantosi gyerekek. Voltak különösen eredményes korszakok. Hol az idegen nyelv, hol a kézilabda, hol a népzene tette Hantos nevét ismertté. A lényeg viszont mindig az volt, hogy a kiemelkedő eredmények mögött szinte minden gyermeket foglalkoztató állandó tevékenység, biztatás, hálás hazai közönség állt. Mindig fontos volt, hogy minden diák találja meg a neki legmegfelelőbb tanuláson kívüli tevékenységformát. A sport és a színjátszás állandóan jelen volt az iskola életében, de számosan kaptak képző-, zene- és táncművészeti indíttatást is, mert belekóstolhattak az alapjaiba.
 Az iskola életét végigkísérték a kirándulások, nyári táborok, amelyek a mai napig népszerűek.
  Jellemzője a falunak, hogy a gyerekek mellé csatlakoznak hagyományos rendezvényeken a fiatalok, a szülők, sőt a nagyszülők is.
  Ahogyan a gyönyörű angolparkból az öreg fák, úgy fogytak az iskolából a gyerekek. A munkahely hiánya sokakat vitt a közeli városokba, és ma már nem a minimumot, hanem inkább a maximumot jelenti a családonkénti 3 gyerek.
  60 év után ismét 6 évfolyamos lett az iskola, de ez most nem a tanulás befejezését jelenti, hanem a takarékosságot szolgálja. Ezután körülbelül 45 tanulót foglalkoztat 4 tanító, 2 tanár és egy gyógypedagógus.

iskola épület

                  

Július 28.. 2013 7:27 AM Posted by Do

Február . 2013 7:27 AM Posted by Do

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: