augusztus 18.. 2013 7:27  Gálné Papp Erika

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége,

mint Helyi Választási Iroda

2434 Hantos, Nagylóki út 3.

Tel.: 25/506-000, fax: 25/506-000. e-mail: phhantos@invitel.hu

 

HVB 3. / 2016 (VIII. 11.) határozata - Tóth János részére mandátum kiosztása

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

 

MAGYARORSZÁG Köztársasági Elnöke 2014. október 12-re kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM. rendelet  előírásaira figyelemmel 2014. szeptember 8-án 16:00 órakor lejárt a jelöltek bejelentésére nyitva álló, törvényben meghatározott határidő. Az egyéni listás jelöltet, a polgármester-jelöltet és a nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb eddig az időpontig lehetett  bejelenteni a HVB-nél az E2 illetve nemzetiségi jelöltek esetében az E3 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§-a valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM. rendelet17.§-a szerint a Helyi  Választási Bizottság az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltek, a polgármester jelöltek és a főpolgármester-jelöltek sorrendjét  2014. szeptember 8-án 16.00 óra  után, a  jelöltállításra nyitva álló határidő elteltét követően  kellett elvégeznie.

 

Hantos  Község  Helyi Választási Bizottsága  2014. szeptember 8-án tartott ülésén a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán bejelentett egyéni választókerületi polgármester jelölt szavazólapon szereplő sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a 21/2014.(IX. 08.) számú HVB határozattal jóváhagyva az alábbiak szerint állapította  meg:

 

1.      VIRÁG  JÓZSEF                            FÜGGETLEN JELÖLT

2.      FISCHER JÓZSEF                         FÜGGETLEN JELÖLT

3.      ZAB ZSUZSANNA                         FÜGGETLEN JELÖLT

Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tett X vagy + jellel!

Hantos  Község  Helyi Választási Bizottsága  2014. szeptember 8-án tartott ülésén a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán bejelentett egyéni választókerületi képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a 22/2014.(IX. 08.) számú HVB határozattal jóváhagyva az alábbiak szerint állapította  meg:

1.       Fischerné Koncz Katalin             FÜGGETLEN  jelölt

2.       Takács János                                     FÜGGETLEN  jelölt

3.       Koncz Ferenc                                   FÜGGETLEN  jelölt

4.       Bódi Zoltán                                       FÜGGETLEN  jelölt

5.       Virágné Kovács Margit                                FÜGGETLEN  jelölt

6.       Tóth János                                         FÜGGETLEN  jelölt

7.       Hangyál Csaba                                 FÜGGETLEN  jelölt

8.       Kertész Mihály                                               FÜGGETLEN  jelölt

9.       Kovács Zoltán                                  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
                                                           MOZGALOM jelöltje

10.   Léhner Balázsné                             FÜGGETLEN  jelölt

11.   Tóthné Varsányi Zsuzsanna       FÜGGETLEN  jelölt

12.   Juhász Gabriella                             FÜGGETLEN  jelölt

 

Érvényesen szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tett X vagy + jellel! (Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni, tehát egy, vagy kettő,vagy  három, vagy négy   jelölt bejelölése esetén is érvényes a szavazat, amennyiben a körbe tették az X vagy + jelet!)

Közlemény

 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övtv.) 9.§ (1) bekezdésére hivatkozással, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítására a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E.§-ában foglaltakra az alábbi közleményt adom ki:

 

Hantos településen az egyéni listás választási rendszerben a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 8 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 24 főben állapítom meg.

 

Az ajánlások számának megállapítása ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz úgy, (HVB címe: 2434 Hantos, Nagylóki út 3. ) hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való közzétételét.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választópolgár jelölési fajtánként több  jelöltet is ajánlhat, de csak egy településen megyében fogadhat el jelölést. Az ajánlás nem vonható vissza.

 A polgármesterjelölt, valamint az egyéni választókerületi jelölt bejelentésének határideje: 2014. szeptember 8. 16.00 óra, mely határidő jogvesztő.

 

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 58. napot követő munkanapon. A (2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 58. napi adatai alapján kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. Övtv. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról” szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 16. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig.

Az Övtv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelölnek ajánlott. A (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Hantos településen 2014. augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 794 fő, mindezek alapján határoztam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Közleményem jogszabályi alapja a választási eljárásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§, 208-210.§,307/E.§, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 9.§ valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-re napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014.(VII.24.) IM rendelet 16.§-ában foglaltakon alapszik.

Az ajánlások számának megállapítása ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be (Ve. 208. §).

A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik (210. § (1) bekezdés).

 

Hantos, 2014. augusztus 18.

                                                  Gálné Papp Erika       

                              HVI vezető nevében és megbízásából  eljárva.                                                

                                 Juhász Ilona sk.

                                                                                            Helyi Választási Iroda                                                                                                                          tag

 

P3 jelölő szervezet bejelentése.pdf

Mozgóurna iránti kérelem.pdf

Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem.pdf

E2 egyéni jelölt bejelentése.pdf

A4 ajánlóív igénylés.pdf

Hantos Község Helyi Választási Bizottság 2.2014.(VIII.27.) számú határozata.pdf

megbizolevel_jelolo szervezet_oevb.doc

nyilatkozat_osszeferh_oevbtag_megbizott- HANTOS .doc

Tájékoztató a jelölő szervezetek és a független jelöltek részére.pdf

tájékoztatójelöltek részére.pdf

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ.pdf

Az önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések Hantos.pdf

Tajekoztatas HVB uleserol és a sorsolas idopontjarol.pdf

HVB 2014.08.27. ülésének jegyzőkönyve.pdf

Hantos HVB 1-2014.pdf

Hantos HVB 2-2014.pdf

Hantos HVB 3-2014.pdf

Hantos HVB 4-2014.pdf

Hantos HVB 5-2014.pdf

Hantos HVB 6-2014.pdf

Hantos HVB 7-2014.pdf

Hantos HVB  8-2014.pdf

Hantos HVB  9-2014.pdf

Hantos HVB  10-2014.pdf

Hantos HVB  11-2014.pdf

Hantos HVB  12-2014.pdf

Hantos HVB  13-2014.pdf

Hantos HVB  14-2014.pdf

Hantos HVB  15-2014.pdf

Hantos HVB  16-2014.pdf

Hantos HVB  17-2014.pdf

Hantos HVB  18-2014.pdf

Hantos HVB  19-2014.pdf

Hantos HVB  20-2014.pdf

Hantos HVB  21-2014.pdf

Hantos HVB  22-2014.pdf

23-2014 HVB hatarozat.pdf

24-2014  HVB hatarozat.pdf

HVB  ülése Hantos 2014. 09.15..pdf

2014.10.08. Hantos HVB jegyzőkönyv.pdf
HVB 26.2014 (X.8) határozata.pdf
HVB 25.2014 (X.8) határozata.pdf

29-2014 HVB Hantos határozat.pdf

30-2014 HVB Hantos határozat.pdf

HVB jegyzőköny 2014.10.12..pdf

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.

A szavazás napja: 2014. október 12.

 

2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.

Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok esetében mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk.

 

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A választópolgároknak augusztus 25-éig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, az augusztus 15-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához - a helyi jegyzőhöz - fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza.

A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

Hantoson  és Nagylókon is    szavazókörök  akadálymentesek.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.

Átjelentkezéssel szavazás

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy

- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát;

- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát.

 Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik.

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html  linken található    formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál.

Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is :

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantoi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is.

 

Ajánlás, ajánlásszámok

Idén már öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. Így "eltolódik" az országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati: a parlamenti választásokat továbbra is négyévente tartják, az önkormányzati választásokat pedig - az európai parlamenti választással egy évben - ötévente.

A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer.

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket.

A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyűjteni: augusztus 25-étől két héten át, szeptember 8-áig lehet ajánlásokat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál.

Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. A szükséges ajánlások számát augusztus 18-án állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplők száma alapján.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott.

Képviselőjelöltté váláshoz pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása szükséges.

A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok - az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan - bírságot szabnak ki, de ennek összege ívenként - a korábbi választásokon alkalmazott 50 750 forint helyett - 10 ezer forint lesz.

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére négy napjuk lesz a választási irodáknak.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő - szeptember 8-án 16 óra - lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

 

Mozgóurna iránti kérelem

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda

- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre;

- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét;

- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html  linken található    formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál.

 Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is :

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantoi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is.

 

 

Választási kampány

A választási kampány augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni, és az exit poll eredménye is csak 19 óra után hozható nyilvánosságra.

 

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai

Miniszteri rendelet rögzíti, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára, egy szavazattal.

A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala

Elindult a Nemzeti Választási Iroda új, az önkormányzati választás információival feltöltött internetes oldala. A www.valasztas.hu oldalon megjelentek a választás lebonyolítását meghatározó jogszabályok szövegei, így többek között az alaptörvény, a választási eljárásról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló jogszabály.

 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Helyi Választási Iroda vezetője: Gálné Papp Erika jegyző

Nagylóki Közös  Önkormányzati Hivatal

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel: 06(25)507-350 Fax: 06(25)507-311 , e-mail: pmhivatal@nagylok.hu

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel: 06(25)506-000 Fax: 06(25)506-000 , e-mail: phhantos@invitel.hu

 

                                                                                Gálné Papp Erika

Hantos körzetmegállapító határozat

Július 29.. 2013 7:27  Gálné Papp Erika

Hantos körzetmegállapító határozat

A szavazókörök bejáratától számított 150 méteren belül, közterületen nem lehet kampányolni! Hantoson az alábbi területre érvényes ez a szabály:

http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/map/printmap/oevk/M07/05/T035/001.html 

Helyi  Önkormányzati választás eredménye 2010. Hantos

Határozat a megszerezhető mandátumok számáról 2014. Nagylók

Határozat a megszerezhető mandátumok számáról 2014. Hantos

Tájékoztató  a  2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan

Helyi  Önkormányzati választás eredménye 2010. Hantos

Határozat a megszerezhető mandátumok számáról 2014. Nagylók

Határozat a megszerezhető mandátumok számáról 2014. Hantos

Tájékoztató  a  2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan

Február . 2013 7:27 AM Posted by Do

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: